to EU site EU website
Основна

СТРУКТУРА НА САПР

AB OVO

Параметричен модул, позволяващ създаване на базови конструкции за шивашки изделия. За посторояване на чертеж на конструкцията може да се прилага всеки метод за конструиране. Като параметри се ползват различните размерни признаци на фигурата и конструктивните добавки според използваната методика. Създаването на параметричен чертеж на детайлите преминава през няколко етапа.

  1. Създаване на списък на параметрите.
  2. Построяване на конструкция с помощта на програмните инструменти.
  3. Определяне на контурите на детайла.
  4. Възможно е модифициране на детайла чрез променяне на параметрите.
  5. Транзит на детайла в програма «Работно изделие» за понататъшни действия.

Изменяйки стойностите на размерните признаци на готовата конструкция, конструкторът може да получи неограничено количество конструкции с други размери, а променяйки добавките-управлява силуета на дрехата.

Програмата е достъпна за усвояване и предлага прост и логичен набор от програмни инструменти. Тези инструменти са сходни по предназначение и название с инструментите от ежедневната конструкторска дейност.

до началото

 

Работно изделие

Програма, предназначена за конструктивно моделиране на дрехи, създаване на детайли и градацията им.

Конструктивно моделиране – една от най-приложимите функции при разработване на нови модели дрехи. Отличителна черта на конструктивното моделиране в програмата «Работно изделие» е простотата на изпълнение на конструктивните операции: преместването и оформяне на свивки, построяване на платки, плисета, конично разширяване на детайлите.

При серийното производство на дрехи възниква необходимостта от градация /размножение/ на детайлите. Това е продължителен и трудоемък процес. Особенност на програмното осигуряване на САПР COMTENSE е интегрираната градация. Тя се състои в това, че системата автоматично преизчислява градацията в процеса на конструктивното моделиране. Променяйки детайла в базовия размер, конструкторът автоматично променя детайла в целия размерен обхват. Възможността за интегрирана градация значително облекчава труда на конструктора и в същото време повишава производителността му.

 

Друга отличителна особенност на програмата се явяват динамичните шевове. Включването/изключването на допуските за шев става с натискането на едно копче. Конструкторът може в програмата оперативно да модифицира детайла както с допуски за шев, така и без допуски. Съществено е опростен контролът върху срезовете на детайлите в процеса на моделиране.

Градация на детайлите – набор от операции, осигуряващи техническото размножение на детайлите. Конструкторът задава конструктивни точки на детайлите и правилата за градация в тези точки. Правилата се създават на базата на ръсто-размерната таблица. В резултат детайлите от различните размери се създават автоматично. За опростяване на процеса на градация на типови конструкции в САПР COMTENSE има предложени интерактивни книги за градации. Книгите за градации позволяват да се копират нараствания директно от страниците на книгата на конструктивните точки на детайлите. Отличителна особенност на САПР COMTENSE е това, че градацията е организирана като функция на конструктивното моделиране. Това означава, че след всяка операция за моделиране програмата автоматично построява градацията.

до началото

 

Маркер /шаблон/

Програмата, осигурява построяването на рационални схеми за кроене на детайлите от желания материал в съответствие с технологичните изисквания. Потребителят задава условията за шаблона: ширина на материала, вида на настилане /разгънато, на гънка, на тръба/, разстоянието между детайлите, „рапорт“ на детайлите и наборът от детайли. Процесът редене в системата се осъществява в автоматичен и полуавтоматичен режим. Ползваните в САПР COMTENSE функции за автоматично редене AutoNester позволяват да се постигнат резултати сравними с качествено направен ръчен маркер /шаблон/ при съществено намалена загуба на време. Ролята на потребителя се състои във формиране на задание за шаблона, контрол на резултата и внасяне ако е необходимо на изменения в шаблона при отчитане на специфичните изисквания за кроене.

Програма «Маркер /шаблон/» се отличава с простота и гъвкавост. На всеки етап на построяване на шаблона е възможен преход между различните режиме без загуба на постигнатите резултати. Например, малките детайли могат да бъдат добавени в шаблона преди приключване на шаблона, като те автоматично се разполагат в свободните места в шаблона.

до началото

 

AutoNester

Програма за построяване на шаблон в напълно автоматичен режим. Резултатът от автоматичния шаблон е сравним по качество с резултатите на опитен шаблониер, а често го превъзхождат. При това времето, необходимо за построяване на шаблона е само няколко минути. Програмата за автоматично редене е напълно съвместима с обикновеното редене в COMTENSE. Това означава, че условията за шаблона се задават със същите програмни средства, които се ползват в полуавтоматичния режим. Шаблон, построен в автоматичен режим, може да се доработва ръчно. В състава на автоматичния режим влиза и система за управление на поредността от задания. Операторът има възможност да състави набор от необходимите шаблони, да ги запише в поредността и да пусне програмата AutoNester. Автоматът последователно ще избира заданията за шаблони и получените резултати се записват в база данни. Шаблонът може автоматично да бъде записан както в поредността на плотера, така и да се построи „трасе“ за кроене с автоматизирано разкройно устройств (АРУ). Поредността от задания дава възможност за продължителна автономна работа на програмата, в това число в извънработно време, без участието на оператор.

Програма AutoNester по скорост и резултати е сравнима с труда на няколко шаблониери.

до началото

 

©Comtense, 2000-2021